Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ( laatste update op 01.04.2020)

  1. Bedrijfsgegevens / identiteit
  2. Toepasselijkheid / bestellingen en dienstvoorwaarden
  3. Het aanbod
  4. Prijzen
  5. Betaling
  6. Klantendienst
  7. Herroepingsrecht
  8. Kosten in geval van herroeping
  9. Privacy
  10. Toepasselijk recht

Artikel 1. Bedrijfsgegevens / identiteit

Maatschappelijke zetel

Beau Terra BV
Oudstrijderslaan 46
3140 Keerbergen
BTW: BE0884623667
info@beauterra.be
015 52 57 00

Artikel 2 – Toepasselijkheid / bestellingen en dienstvoorwaarden

Door het plaatsen van bestellingen op onze website aanvaard je dat deze algemene voorwaarden die onmiddellijk van toepassing zijn.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende kosten zoals levering of andere administratieve kosten zullen apart vermeld/aangegeven worden tijdens het check out traject of op aanvraag door de consument.

De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod duidelijk vermeld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 – Betaling

De koper kan zijn betalingen afhandelen via de vermelde betalingswijzen namelijk Mollie.
Zolang de betaling niet is uitgevoerd blijven de goederen eigendom van de ondernemer.

Artikel 6 – Klantendienst

Voor vragen, problemen of eventuele klachten kan u terecht  op volgend e-mailadres info@beauterra.be.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van artikelen:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen:

Adres

Oudstrijderslaan 46
3140 Keerbergen

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product, het betaalde aankoopbedrag van de artikel(s) ( exclusief verzendkosten) terug te betalen aan de koper.
Bij niet-correcte terugzending conform de bovenvermelde opsommingen heeft de verkoper het recht om de volledige terugbetaling van de artikel(s) te weigeren en blijft het artikel(s) eigendom van de verkoper. De consument wordt op de hoogte gebracht per mail ( dit wordt aangezien als een officiële schrijven ) en dient opnieuw verzendkosten te betalen.

Artikel 8- Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9 – Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Beau Terra mag deze gegevens gebruiken voor de promotie, acties van de artikelen en diensten ( nieuwsbrief, mails..enzoverder )

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

De rechter te Leuven is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de consument en verkoper kennis te nemen.